Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2015 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji  zadania  publicznego  pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

W  otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, tj.:
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które: nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe oraz wyżej wskazane podmioty powinny:

 1. charakteryzować się ogólnopolskim zasięgiem działania;
 2. prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu;
 3. działać w obszarze sportu w środowisku akademickim.

Rodzaj zadania

W ramach zadania pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:

 1. promocja sportu w polskim środowisku akademickim, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych tj. wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play), przeciwdziałanie „ustawianiu“ wyników zawodów sportowych (match-fixing);
 2. promocja polskiego sportu akademickiego w międzynarodowym środowisku akademickim, w szczególności wsród organizacji z państw należących do Partnerstwa Wschodniego;
 3. udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.


Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Bartosz Barczyk
Informacje wprowadził do bip:
Agnieszka Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
2015-10-23
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-18
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-18
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-18 12:58:39)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-18 13:03:01)
Utworzenie:
Agnieszka Jędrzejczyk (2015-10-23 11:39:42)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików