Ogłoszenie programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M.P. z 2016 r. poz. 871), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach ww. programu.

I. Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, zwanego dalej „programem”, jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, w tym:
  1. rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  2. stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  3. inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  4. propagowanie kultury innowacyjności;
  5. zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  6. integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich
   – przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
 2. Zgłaszane do finansowania projekty powinny dotyczyć działań planowanych do realizacji w okresie semestru letniego (od lutego do czerwca) 2017 r. i zawierać koncepcję oraz program organizacji co najmniej 8 cyklicznych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:
  1. dla grup obejmujących łącznie co najmniej 70 uczestników;
  2. w wymiarze co najmniej 45 minut;
  3. w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
  4. przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć;
  5. w obiektach uczelni, jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą”, lub w innych miejscach, przy czym co najmniej 50% zajęć – w obiektach uczelni lub jednostki naukowej.

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu

 1. O przyznanie finansowania w ramach programu może ubiegać się wnioskodawca będący:
  1. jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy;
  2. podmiotem działającym na rzecz nauki.
 2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane podmiotom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. W celu realizacji projektu w ramach programu podmiot wskazany w pkt 1 może podjąć współpracę z innym podmiotem, w szczególności prowadzącym działalność na rzecz popularyzacji nauki i badań naukowych wśród dzieci i młodzieży.
 4. W przypadku współpracy, o której mowa w pkt 3, wnioskodawca dołącza do wniosku porozumienie lub umowę o współpracy.
 5. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada wnioskodawca.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. We wniosku wskazuje się koordynatora projektu oraz osoby, o których mowa w części I pkt 2 ppkt 4;
 2. Koszty kwalifikowalne w projekcie to wyłącznie koszty uzasadnione, niezbędne do realizacji projektu, w tym:
  1. koszty organizacyjne;
  2. materiały dydaktyczne;
  3. wynagrodzenia dla osób, o których mowa w części I pkt 2 ppkt 4;
  4. wynagrodzenia dla koordynatora i innych osób zaangażowanych w organizacyjne przygotowanie zajęć, o których mowa w części I pkt 1;
  5. koszty wypracowania metodyki bądź niezbędnych konsultacji ze specjalistami;
  6. materiały i działania promocyjne;
  7. wydarzenia popularyzujące osiągnięcia projektu;
  8. koszty ewaluacji projektu;
  9. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.
 3. Wnioskodawca może otrzymać finansowanie na realizację nie więcej niż 5 projektów w ramach konkursu.
 4. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi nie więcej niż 40 000 zł.
 5. Wkład własny wnioskodawcy nie może być niższy niż 20% wartości projektu.
 6. W ramach konkursu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 5 projektów realizowanych na obszarze jednego województwa.
 7. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 1 600 000 zł.
 8. W ramach środków z budżetu państwa na naukę mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10% wydatków poniesionych na realizację projektu z tych środków.
 9. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

IV. Tryb przeprowadzania konkursu, w tym termin i sposób składania wniosku

 1. Projekt składany jest przez wnioskodawcę z wykorzystaniem wzoru wniosku, określonego w załączniku nr 1.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części VI niniejszego ogłoszenia.
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r., w formie papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, lub do biura podawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej.
 4. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 3, nie będą rozpatrywane.
 5. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski, które spełniają wymagania formalne. W przypadku ich niespełnienia, wniosek zwracany jest do wnioskodawcy wraz z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji i pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 7. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w części V pkt 2 przez powołany do tego celu przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, zespół specjalistyczny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.
 8. Zespół, po dokonaniu oceny wniosków, sporządza listę rekomendowanych do finansowania wniosków i przedstawia ją ministrowi wraz z proponowaną wysokością dofinansowania i uzasadnieniem. W oparciu o rekomendacje zespołu minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektów w ramach programu bądź o odmowie ich przyznania.
 9. Złożenie wniosku oznacza akceptację przez wnioskodawcę zasad postępowania konkursowego określonych w ogłoszeniu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.
 12. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczania wykonania zadań.
 13. Wnioskodawca, który otrzyma finansowanie zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz logotypu programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu oraz na stronie internetowej dotyczącej projektu.
 14. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Ministra pod adresem e‑mail: umo@nauka.gov.pl, tel. 22 529 26 03, pn., wt. w godz. 9:00 – 16:00 oraz czw. 9:00 – 15:00.

V. Kryteria oceny wniosków

 1. Zespół ocenia wnioski w skali od 0 do 100 pkt.
 2. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. jakość proponowanej koncepcji (w tym: spójność, nowatorstwo, zaproponowaną metodykę, sposób organizacji zajęć, zróżnicowanie proponowanych aktywności) – max. 40 pkt;
  2. doświadczenie wnioskodawcy oraz osób, o których mowa w części I pkt 2 ppkt 4 w zakresie działań popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat – max. 20 pkt;
  3. oczekiwane efekty realizacji projektu oraz oddziaływanie społeczne projektu, z uwzględnieniem znaczenia realizacji projektu dla społeczności lokalnej – max. 20 pkt;
  4. zasadność zaplanowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu podejmowanych działań (uzasadnienie, zaangażowanie własne wnioskodawcy) – max. 15 pkt;
  5. możliwość realizacji projektu (dostępność zasobów organizacyjnych oraz infrastrukturalnych) – max. 5 pkt.

VI. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku

 1. Opis projektu – szczegółowy zakres informacji, jakie powinien zawierać opis projektu określono w części IV wniosku.
 2. Informacje o zadaniach z zakresu upowszechniania nauki wykonywanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym informacje o działaniach popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.
 3. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki – dokumenty, o których mowa w art. 13c ust. 3 ustawy.
 4. W przypadku współpracy, o której mowa w części II pkt 3 – porozumienie lub umowę o współpracy.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Agnieszka Stefaniak-Hrycko
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Data udostępnienia w BIP:
2016-09-02
Data ostatniej aktualizacji:
2016-09-02
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-02 08:26:08)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-02 08:27:11)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-02 08:30:47)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-05 08:10:55)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-21 12:20:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-28 08:04:13)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików