Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu systemowego "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako przyszły lider projektu systemowego, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 06.227.1658 z poz. zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w dniu 5 sierpnia 2010 r. ogłosiło otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach Poddziałania 4.1.3 "Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert, porozumienie o partnerstwie zostanie zawarte z następującymi podmiotami:
•    Uniwersytetem Warszawskim Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
ul Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
•    Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,
Al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa
w zakresie zadania 1, obejmującego opracowanie projektu systemu informatycznego i jego wdrożenie, monitoring procesu  jakości kształcenia, zbieranie i przechowywanie danych, udostępnianie publikacji naukowych, oraz z :
•    Index Copernicus International S.A.,
Al. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Warszawa
w zakresie zadania 2, obejmującego analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2010-11-19
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:20:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików