Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Na podstawie art. 11j ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego (Dz. U. poz. 2288) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwanej dalej: „Komisją”.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Komisji będących specjalistami w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego są:

  1. polskie albo zagraniczne szkoły wyższej prowadzącej studia w zakresie filologii polskiej;
  2. polskiego albo zagranicznego podmiotu, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;
  2. imię i nazwisko kandydata;
  3. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;
  4. uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego lub przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Zgłoszenie – PKdsPZJPjO”

Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie przesyłając kopię podpisanego zgłoszenia kandydata wraz z kopiami załączników na adres poczty elektronicznej: Jezyk.Polski@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia można składać do dnia 9 marca 2016 r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików