Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowsko Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259, ze zm.), § 15 pkt 6 i § 16 ust. 31 umowy spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., zawartej dnia 15 listopada 2007 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 stycznia 2018 r.), pkt 1, 4 i 5 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

 1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w sekretariacie (Biurze Zarządu) Spółki we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 (54-066 Wrocław), w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. do dnia 2 marca 2018 r. (godz. 8:30), z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.”.
 2. Zgłoszenia wysyłane pocztą będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki we Wrocławiu, w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia.
 3. O dochowaniu terminu złożenia ogłoszenia decydować będzie data jego doręczenia do siedziby Spółki we Wrocławiu.
 4. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie właściwych przepisów,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. spełniać wymogi, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) w zakresie niekaralności,
  4. korzystać z pełni praw publicznych,
  5. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  6. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  7. posiadać doświadczenie w zarządzaniu spółką kapitałową prowadzącą działalność badawczo-rozwojową,
  8. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, ze zm.).
 5. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu nie może:
  1. pełnić funkcji społecznego współpracownika ani być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,
  5. prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. list motywacyjny wskazujący na stanowisko, na jakie osoba kandyduje, zawierający między innymi:
   1. adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
   2. wyrażenie zgody na kandydowanie,
   3. informację o możliwym terminie objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
   4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub kopiach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata);
  4. oświadczenie o:
   1. ukończeniu studiów wyższych,
   2. co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek
   3. co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4. doświadczeniu w zarządzaniu spółką kapitałową prowadzącą działalność badawczo-rozwojową,
   5. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   6. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   7. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa;
  5. oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki i gotowości zaprzestania tych aktywności w przypadku wyboru na stanowisko;
  6. oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;
  7. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:
   1. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186, ze zm.) lub
   2. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a tej ustawy;
  8. oświadczenie dotyczące braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 2 marca 2018 r. Następnie upoważniony członek Rady Nadzorczej powiadomi (telefonicznie bądź pocztą elektroniczną) zainteresowanych o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 (54-066 Wrocław), w terminie od dnia 5 marca 2018 r. (szczegółowe informacje dotyczące daty i godziny zostaną przekazane w powiadomieniach skierowanych do poszczególnych kandydatów).
 9. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie bez wyraźnego i uprzedniego usprawiedliwienia oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku wyraźnego i uprzedniego usprawiedliwienia upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej mogą wyznaczyć nowy termin lub miejsce rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zawiadamiają zainteresowanego telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 10. Przedmiotem oceny w rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu będą:
  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w tym doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową,
  5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  6. koncepcja rozwoju i działalności Spółki,
  7. wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
 11. W toku postępowania kwalifikacyjnego upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej mogą przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których mogą żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 12. W przypadku, gdy o stanowisko będzie ubiegał się dotychczasowy członek zarządu Spółki ocena kandydata będzie uwzględniać jego dokonania za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego upoważniony członek Rady Nadzorczej poinformuje kandydatów listem elektronicznym.
 14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego określające funkcjonowanie spółek handlowych, w tym spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa.

Opublikowano dnia 22 lutego 2018 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików