Ogłoszenie o planowanym dialogu technicznym dotyczącym usługi rekrutacji uczestników dwutygodniowych zagranicznych kursów dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach Projektu Systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” nr POIG.01.01.03-00-001/08

I. Informacje dotyczące planowanych kursów

W ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (nr POIG.01.01.03-00-001/08) Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zapraszający) jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia, które ma na celu podniesienie kompetencji miękkich wśród polskich doktorantów oraz młodych naukowców, w zakresie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu gospodarczym, w tym zintensyfikowania współpracy z tym otoczeniem w obszarze badań na rzecz innowacji i konkurencyjności, Przedsięwzięcie to ma być realizowane poprzez zamówienie na renomowanych zagranicznych uczelniach intensywnych dwutygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 osób, w tym 100 tzw. „edukatorów”, którzy oprócz wzmocnienia własnych kompetencji w w/w zakresie, mają być przeszkoleni w celu przekazania tych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim.

Jedną z najważniejszych cech przedsięwzięcia jest jego transgresywność:

 • Kursy mają kłaść duży nacisk na interdyscyplinarność grupy oraz projektów realizowanych przez uczestników,
 • Kursy mają wzbudzić wielosektorowe podejście uczestników do realizowanych przez nich projektów oraz wzmocnić w nich pozytywne podejście do przedsiębiorczości, w tym do pracy/współpracy z otoczeniem pozaakademickim,
 • Kursy maja również kłaść nacisk na współpracę międzynarodową, która ma wpłynąć na zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych projektach badawczych, a także wspierać kreatywność młodych naukowców oraz podnosić innowacyjność nowych przedsięwzięć naukowych.

Kompetencje miękkie, które mają być wzmacniane i rozwijane w czasie trwania kursów, to:

 • Komunikacja i umiejętności interpersonalne: komunikacja międzykulturowa, networking, umiejętność współpracy/pracy w zespole,
 • Kompetencje intelektualne i intrapersonalne: kreatywne oraz krytyczne myślenie, przedsiębiorczość, planowanie kariery, inteligencja emocjonalna, odporność na stres, wewnątrzsterowność, umiejętność przyjmowania porażek i radzenia sobie z nimi, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzystywanie, „elastyczny upór”,
 • Zarządzanie projektami badawczymi: umiejętności przywódcze, zarządzanie różnorodnością, kierowanie dynamiką grupy, zarządzanie czasem i ryzykiem, umiejętność rozwiązywania problemów.

II. Informacje dotyczące rozpatrywanej usługi rekrutacyjnej

Ze względu na planowaną liczbę uczestników kursów (500 os.), przewidywaną liczbę kandydatów (maksymalnie 1400 osób, zakładając po jednej kandydaturze z każdej podstawowej jednostki dydaktycznej; w tym około 830 doktorantów [źródło: POL-on, na dzień 12.05.2014]) oraz ze względu na ograniczenie czasowe, jakiemu podlega projekt (kursy planowane są na okres czerwiec 2015 – październik 2015, projekt systemowy musi zostać rozliczony do 31 grudnia 2015 r.), DIR przedstawia koncepcję procesu selekcji uczestników zakładającą wsparcie Komisji Rekrutacyjnej MNiSW przez zewnętrznego wykonawcę.

 1. Docelowa liczba uczestników kursu: 500 polskich doktorantów i młodych naukowców wszystkich dziedzin, w następujących proporcjach: 90% uczestników powiązanych z uczelniami, 5% z instytutami badawczymi, 5% z instytutami PAN; w tym
  a. 400 „zwykłych” uczestników, oraz
  b. 100 „edukatorów”
 2. Szacowana liczba kandydatów podczas rekrutacji: max. 1400 os.
 3. Termin rekrutacji: luty-marzec 2015
 4. Miejsce: Internet oraz Warszawa (siedziba Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub siedziba Wykonawcy)
 5. Cel: wyselekcjonowanie 500 kandydatów do wyjazdów zagranicznych na kursy/szkolenia w zakresie umiejętności miękkich umożliwiających skuteczną współpracę z gospodarką: przywództwo, komunikowanie się w grupie, kreatywność, ponoszenie ryzyka, praca w środowisku międzykulturowym i interdyscyplinarnym.
 6. Minimalne wymagania, jakie kandydaci na uczestników kursu muszą spełnić (łącznie):
  a. otwarty przewód doktorski lub status młodego naukowca (do 35 r. ż.),
  b. zaangażowanie w projekt naukowy lub projekt mający na celu zbliżenie nauki z biznesem,
  c. znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie C1 (potwierdzone certyfikatem lub podczas rozmowy z egzaminatorem na dalszym etapie rekrutacji),
  d. nieuczestniczenie w dotychczasowych edycjach programu Top 500 Innovators.
 7. Opis rekrutacji:
  Rekrutacja zgłoszonych doktorantów polegać będzie na przeprowadzeniu drogą elektroniczną „e-zadania” mającego na celu sprawdzenie poziomu kompetencji miękkich, na podstawie którego stworzona zostanie lista rankingowa oraz krótki opis kandydata; forma jaką przyjmie „e-zadanie” (do konsultacji z uczestnikami dialogu technicznego): test psychologiczny, gra symulacyjna, inne.
  Weryfikacja oraz zatwierdzenie listy 500 uczestników kursu oraz listy rezerwowej przez Komisję Rekrutacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastąpi na podstawie listy rankingowej wraz z uzasadnieniem oceny, dostarczonej przez zewnętrznego wykonawcę.
 8. Elementy usługi planowanej do zlecenia zewnętrznemu wykonawcy:
  a. Przygotowanie we współpracy z Zamawiającym profilu uczestnika kursu, który powinien zostać wyłoniony podczas rekrutacji,
  b. Internetowy system składania zgłoszeń:
  i. Stworzenie we współpracy z Zamawiającym arkuszu aplikacyjnego zawierającego niezbędne informacje dot. Uczestnika,
  ii. Możliwość załączania plików do zgłoszenia,
  c. Weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym,
  d. Weryfikacja poziomu języka angielskiego kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatów językowych (sposób weryfikacji do konsultacji z uczestnikami dialogu technicznego),
  e. Przygotowanie i przeprowadzenie „e-zadania”,
  f. Stworzenie na podstawie przeprowadzonego „e-zadania” listy rankingowej wraz z krótkim opisem dot. kandydata, uzasadniającym jego miejsce w rankingu. Udostępnienie wyników „e-zadania” na życzenie Komisji.

W związku z powyższym Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW zwraca się w szczególności do podmiotów zajmujących się doradztwem personalnym i rekrutacją, z uprzejmą prośbą o doradztwo dotyczące opisanej powyżej usługi, którego najważniejszym z punktu widzenia Zapraszającego elementem byłoby określenie ram „e-zadania”.
Zapraszający podkreśla, iż przeprowadzenie niniejszego dialogu technicznego nie powoduje zobowiązań finansowych wobec podmiotów zaproszonych oraz nie oznacza konieczności wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. DIR MNiSW zastrzega sobie możliwość zaproszenia do dialogu tylko wybrane podmioty.
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym proszone są o kontakt z P. Elżbietą Sawerską do dnia 21 stycznia br. do godziny 10.00 pod adresem mailowym elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl.
Regulamin dialogu technicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików