Ogłoszenie konkursu w ramach programu "Inkubator Innowacyjności+"

OGŁOSZENIE
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą
„Inkubator Innowacyjności+”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” (M. P. poz. 821) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach ww. programu.

I. Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
 2. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.
 3. W ramach programu podmioty będą zobowiązane do realizacji następujących zadań:
  1. inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
  2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
  3. zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności:
   1. monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
   2. analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
   3. prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
   4. analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
  4. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł (przy czym koszty związane z realizacją zadania powinny stanowić co najmniej 50% kosztów projektu),
  5. wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
 2. W celu realizacji zadań może zostać utworzone konsorcjum, którego liderem będzie podmiot wskazany w ust. 1. Członkiem konsorcjum może być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, Polska Akademia Nauk lub spółka utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).
 3. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się podmiot prowadzący aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu spełnił łącznie następujące warunki (w przypadku konsorcjum warunki musi spełniać łącznie lider):
  1. zgłosił co najmniej 15 wynalazków i wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych;
  2. skomercjalizował co najmniej 10 technologii (tzn. sprzedał je, udzielił na nie licencji) lub utworzył co najmniej 1 spółkę spin off.
 4. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 30 podmiotów Jeden podmiot (także jako członek konsorcjum) może złożyć jeden wniosek. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której uczelnia i jej spółka celowa przygotują odrębne wnioski o dofinansowanie. Dopuszcza się do składania wniosków w konkursie konsorcjum składające się z podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2. Premia punktowa (wskazana w części III ust. 4) będzie mogła być przyznana wszystkim wnioskującym konsorcjom. Kwota dofinansowania zadań, o których mowa w części I ust. 3, dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 2 mln zł (3 mln zł w przypadku realizacji zadań przez premiowane konsorcjum rozumiane jako konsorcjum, w którym partnerem jest uczelnia lub spółka utworzona przez instytut naukowy PAN lub spółka utworzona przez instytut badawczy. W skład konsorcjum, które będzie mogło zostać objęte premią finansową muszą wchodzić następujące podmioty: a) uczelnia + uczelnia i/lub spółka instytutu PAN i/lub spółka instytutu badawczego, b) uczelnia i jej spółka celowa + uczelnia i/lub spółka instytutu PAN i/lub spółka instytutu badawczego, c) spółka celowa + uczelnia i/lub spółka instytutu PAN i/lub spółka instytutu badawczego. Podmiot ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania (w formie pieniężnej lub niepieniężnej - formy wkładu niepieniężnego muszą być zgodne z formami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”). W przypadku konsorcjum minimalny wkład własny musi zostać zapewniony na poziomie całego konsorcjum (nie na poziomie każdego z partnerów).
 5. Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom, dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dofinansowanie może być przyznane tym podmiotom na ich działalność niegospodarczą, o której mowa w pkt 19 Komunikatu Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01), m.in. działania związane z transferem wiedzy prowadzone są przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych a zlecenia wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności.
 6. W ramach programu nie mogą być finansowane zadania, które są finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich.
 7. Podmiot, który otrzyma dofinansowanie, będzie zobowiązany do powołania rady lub komitetu inwestycyjnego, którego większość składu powinni stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Zadaniem rady lub komitetu będzie monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu oraz zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych (zadanie 4).
 8. We wniosku o przyznanie środków finansowych podmiot jest zobowiązany do wskazania co najmniej 3 branż określonych w dokumencie Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w które wpisują się zadania realizowane w ramach projektu.
 9. Realizacja zadań w ramach programu nie może trwać dłużej niż do 31 stycznia 2019 r.
 10. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.
 11. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia wykonania zadań.
 12. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, powinien zawierać następujące informacje:
  1. nazwę i adres podmiotu, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony WWW,
  2. NIP i REGON podmiotu,
  3. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz podpisania wniosku,
  4. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony podmiotu,
  5. informację na temat dotychczasowej działalności oraz osiągnięć podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem spełniania warunków, o których mowa w części II w ust. 1,
  6. informację o planowanych działaniach podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wraz z harmonogramem realizacji zadań w przypadku otrzymania finansowania w ramach programu,
  7. kosztorys.
 13. Do wniosku należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu i podpisania wniosku w ramach programu,
  2. umowę konsorcjum (jeśli wniosek jest składany przez konsorcjum).
 14. Wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu należy złożyć w terminie 52 dni od dnia ustanowienia programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa.
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Inkubator Innowacyjności+”).
 15. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 14 nie będą rozpatrywane.
 16. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
  W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji.
  W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 2. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w ust. 4 przez powołany przez Ministra Zespół zadaniowy, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020), zwany dalej „Zespołem”.
 3. Wnioski przekazuje się w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
 4. Przy ocenie wniosków Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria (punktacja w skali 0 – 100 pkt):
  1. doświadczenie i osiągnięcia podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 0-20 pkt;
  2. planowane działania podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wraz z harmonogramem realizacji zadań w przypadku otrzymania finansowania w ramach programu 0-25 pkt;
  3. zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań 0-15 pkt.
  Kryteria premiujące:
  • realizacja zadań w ramach konsorcjum 0-20 pkt;
  • poziom udziału wkładu własnego grantobiorcy w wartości projektu 0-10 pkt;
  • wartość prac przedwdrożeniowych w odniesieniu do wartości projektu 0-10 pkt;
 5. W terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia przekazania Zespołowi wniosków, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych wniosków. Na podstawie dokonanej oceny Zespół ustala listę rankingową, którą – wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania – przedstawia Ministrowi.
 6. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w ust. 5, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach programu.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 2. Dofinansowanie obejmuje wydatki kwalifikowalne dla działania 4.4 PO IR zgodnie z „Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, do których należą:
  1. wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy),
  2. koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, potkań związanych z tematyką projektu,
  3. wydatki na zakup środków trwałych (do 10% otrzymanej kwoty dofinansowania w szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej), wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
  4. wydatki na zakup materiałów i surowców,
  5. koszty aparatury naukowo-badawczej (odpisy amortyzacyjne, koszty odpłatnego korzystania z aparatury (leasing, wynajem)),
  6. wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
  7. wydatki na zakup opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań),
  8. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
  9. wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe (krajowe i międzynarodowe),
  10. koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach wystaw, targów.
 3. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi maks. 80%. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu.
 4. Przyznane środki finansowe są przekazywane podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadań w ramach programu.
 5. Podmiot jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 podpisane egzemplarze umowy, o której mowa w ust. 4. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 6. Podmiot, któremu przekazano środki na realizację projektu jest zobowiązany do składania półrocznych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań w ramach programu i dwumiesięcznych sprawozdań finansowych, na podstawie których dokonuje się rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach programu.
 7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6, podmiot składa w terminie nie dłuższym niż do 20 dnia miesiąca następującego po upływie ww. terminów.
 8. Podmiot jest zobowiązany do osiągnięcia na zakończenie realizacji projektu wskaźników wskazanych w części III wniosku o dofinansowanie. Podmiot, poza ww. wskaźnikami obligatoryjnymi może też określić wskaźniki dodatkowe.
 9. Podmiot jest zobowiązany do złożenia raportu końcowego z realizacji zadań w ramach programu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie.
 10. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań, o których mowa w ust. 6, oraz raportu końcowego, o którym mowa w ust. 9, jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.
 11. Na podstawie oceny raportu końcowego, o którym mowa w ust. 9, Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia udziału w programie.
 12. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programu.
 13. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej trwania oraz w ciągu 5 lat od jej zakończenia.

V. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: Grzegorz.Was@nauka.gov.pl.


Informacja nt. sposobu wyliczenia wkładu własnego w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”

Kwota dofinansowania = max. 80% wartości projektu

Wkład własny = min. 20% wartości projektu

Wartość projektu = kwota dofinansowania + wkład własny

Przykład:

Wnioskowana kwota dofinansowania – 3 000 000,00 zł (80% wartości projektu)

Wkład własny – 750 000,00 zł (20% wartości projektu)

Wartość projektu = 3 750 000,00 zł 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Grzegorz Wąs
Informacje wprowadził do bip:
Marta Michalska
Data wytworzenia informacji:
2019-02-13
Data udostępnienia w BIP:
2016-08-29
Data ostatniej aktualizacji:
2016-08-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-08-26 15:36:47)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-14 12:14:35)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-14 12:23:50)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-28 14:24:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-10 15:08:07)
Utworzenie:
Marta Michalska (2019-02-13 18:51:32)
Utworzenie:
Marta Michalska (2019-02-13 18:57:13)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików