Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w KATOWICACH

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2017 r. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach - reprezentujących organizacje, do której statutowych celów należy ochrona praw pacjenta.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE w Katowicach”

do dnia 10 października 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji!)

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
  • statut organizacji oraz
  • informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-07-25
Data udostępnienia w BIP:
2017-07-25
Data ostatniej aktualizacji:
2017-07-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-07-25 13:14:15)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików