Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w OLSZTYNIE

W dniu 26 lutego 2018 r. Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie - przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE w Olsztynie”
do dnia 15 kwietnia 2018 r.
(decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji!)

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Passini
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-02-26
Data udostępnienia w BIP:
2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji:
2018-02-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-02-26 10:14:06)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików