Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w KATOWICACH

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (t.j. - Dz. U. 2018, poz. 1207 ze zm.) oraz § 8a pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1019)

w dniu 28 czerwca 2019 roku Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach - przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE w Katowicach”

 

do dnia 30 sierpnia 2019 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu)

 

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach” 

Do formularza dołącza się obowiązkowo oświadczenie:

1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lke wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl

Informacje dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydata:

Instrukcja wypełnienia formularza

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Passini
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-07-04
Data udostępnienia w BIP:
2019-07-04
Data ostatniej aktualizacji:
2019-07-04
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-07-04 12:14:57)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików