Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Na podstawie z art. 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (t.j. - Dz. U. 2018, poz. 1207) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. 630 ze zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do KKE”  do dnia 31 lipca 2019 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Do formularza dołącza się:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;

Kandydaci zgłaszani przez organizację, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dołączają do formularza ponadto:

  1. statut organizacji;
  2. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata;

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Informacje dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach zawiera:

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Passini
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Data udostępnienia w BIP:
2019-06-03
Data ostatniej aktualizacji:
2019-06-03
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-06-03 10:03:44)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-06-03 10:04:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików