Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w OLSZTYNIE

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1392) oraz § 8a pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019),

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie  - przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Zgłoszenia kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie należy dostarczać osobiście (na biuro podawcze MNiSW, w godzinach urzędowania) lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE w Olsztynie”

do dnia 4 marca 2020 r.

UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  1. oświadczenie:
    • o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
    • o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
    • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
  2. statut organizacji;
  3. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lokalnej komisji wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Informacje dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydata:

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-02-21
Data udostępnienia w BIP:
2020-02-21
Data ostatniej aktualizacji:
2020-02-21
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-02-21 08:15:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-02-21 08:17:00)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-02-21 08:35:33)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików