Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Przedmiot postępowania:

 1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.
  Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.
 2. Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 355 230,00 zł.
 3. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.
 4. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
  1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  2. 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).
 2. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  3. posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
 3. W ofercie złożonej na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta lub zespół studentów oraz opiekuna merytorycznego projektu.
 4. Do złożonej oferty należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
  2. kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW (załącznik nr 2);
  3. CV studenta przygotowane na wzorze MNiSW (załącznik nr 3) zawierające informacje o jego działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej na uczelni wraz z oświadczeniem studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”;
  4. dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  5. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 5. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), doręczonego za pomocą:
  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”).
 6. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne. Ocena formalna ofert zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert w ramach naboru. W przypadku, gdy oferta nie spełni wymagań formalnych, do składającego ofertę zostanie wysłana informacja o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, oferta zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 7. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 5, nie będą rozpatrywane.

III. Tryb przeprowadzenia postępowania:

 1. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie merytorycznej ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. plan i rodzaj aktywności, uwzględniony w ofercie;
  2. zasadność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu.
 3. Kryteriami dodatkowymi przy ocenie merytorycznej będą:
  1. nagrody i wyróżnienia w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
  2. wystąpienia na konferencjach naukowych;
  3. udział w projektach badawczych; autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; zgłoszenia patentów;
  4. publikacje naukowe w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
  5. inne osiągnięcia (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);
  6. opinia opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta;
  7. potencjał uczelni w zakresie opieki dydaktycznej nad wybitnymi studentami.
 4. Oceny merytorycznej ofert według kryteriów określonych w ust. 2 i 3 dokonają eksperci, będący członkami Zespołu Oceniającego.
 5. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania ofert do oceny merytorycznej, eksperci, o których mowa w ust. 4, przedstawią Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę ofert rekomendowanych do finansowania wraz z określeniem proponowanego dofinansowania.
 6. W oparciu o listę ofert rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 5 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”.
 7. W przypadku ofert, które znajdą się ex aequo na liście projektów rekomendowanych do finansowania, o której mowa w ust. 5, pierwszeństwo wyboru mają oferty dotyczące studentów niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów:

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pozakonkursowego będą pochodzić ze środków finansowych ujętych w cz. 38 – szkolnictwo wyższe z budżetu państwa (15,72%) oraz z budżetu środków europejskich (84,28%) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” (Działanie 3.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Środki finansowe są przyznawane na wydatki kwalifikowalne w rozumieniu aktualnego dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach następującego katalogu kosztów:
  1. koszty bezpośrednie projektu:
   • wydatki związane z podróżami oraz opłaty za udział w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
   • koszty związane z merytorycznym przygotowaniem uczestników projektu do udziału w konkursach, zawodach, konferencjach międzynarodowych;
   • wydatki dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi, ułatwiające im realizację zadań objętych projektem;
   • zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów, konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą przekroczyć 10% sumy pozostałych kosztów bezpośrednich projektu).
  2. koszty pośrednie projektu (maksymalnie 5% kosztów bezpośrednich projektu).
 3. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia ogłoszenia niniejszego Zaproszenia.
 4. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez uczelnię, w której student studiuje, finansowane ze środków budżetu państwa na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz ze środków europejskich.
 5. Przyznane środki finansowe będą przekazywane uczelni na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie.
 6. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem (wraz z opinią senatu uczelni zgodnie z art. 40 ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.)), podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

V. Złożenie oferty oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w naborze ofert oraz trybu przeprowadzenia niniejszego postępowania.

VI. Bliższe informacje o naborze można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: najlepsi@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Agnieszka Kornatko
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-30
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-30 10:50:45)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-30 11:00:17)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików