Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

OGŁOSZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

 • sześciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • siedmiu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 6. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 7. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. Radzie Narodowego Centrum Nauki;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Zadania Rady określone są w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900).

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową załączony formularz (składający się z części A i B – które wypełnia podmiot zgłaszający i podpisuje osoba reprezentująca podmiot zgłaszający kandydata oraz części C, którą wypełnia i podpisuje kandydat), w terminie do dnia 16 września 2016 r., na adres :

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem: Rada NCBR

z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady przesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Ewelina Partyka-Zagrajek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-07-29
Data udostępnienia w BIP:
2016-08-01
Data ostatniej aktualizacji:
2016-07-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-07-29 11:07:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-07-29 14:40:19)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-07-29 14:42:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików