Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 OGŁOSZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „Radą”.

Spośród zgłoszonych kandydatów do Rady wejdzie:

 • czterech członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • trzech członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 3. dyrektora instytutu badawczego;
 4. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
 5. prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
 6. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 7. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 2. Komitecie Polityki Naukowej;
 3. Radzie Narodowego Centrum Nauki;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Zadania Rady oraz tryb pracy Rady zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) oraz w § 4 – 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1153).

W celu zgłoszenia kandydata podmiot zgłaszający przesyła drogą pocztową załączony formularz, na który składają się:

 • części A i B – wypełniane przez podmiot zgłaszający i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego,
 • części C, D i E – wypełniane i czytelnie podpisane przez kandydata. 

Formularz należy przesłać w terminie do dnia 28 września 2018 r., na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: Rada NCBR

z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne, lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Ewelina Partyka-Zagrajek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-07-31
Data udostępnienia w BIP:
2018-08-01
Data ostatniej aktualizacji:
2018-07-31
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-31 13:24:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-07-31 13:26:11)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików