Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

W związku z wejściem w życie w dniu 27 maja 2015 r. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266), zwanej dalej „Ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia ogłasza nabór kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do LKE w … (tu należy podać miasto) ”

do dnia 11 GRUDNIA 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji)

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

oraz w przypadku zgłoszenia kandydata będącego przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub organizacji, do której statutowych celów należy ochrona praw pacjenta:

  1. statut organizacji oraz
  2. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Tomasz Pucułek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-11-23
Data udostępnienia w BIP:
2015-11-13
Data ostatniej aktualizacji:
2015-11-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-13 13:45:09)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-13 14:28:41)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-23 14:35:38)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików