Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630 ze zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach - przedstawiciela nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub weterynaryjnych posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Uzupełniający nabór kandydatów do KKE”
do dnia 13 lipca 2018 r.
(decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa)

Zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Do formularza dołącza się oświadczenia:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-06-13
Data udostępnienia w BIP:
2018-06-12
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-12
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-12 10:32:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-12 13:31:29)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-13 08:00:43)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików