Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

W związku z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) oraz § 2 ust. 1rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do KKE”  do dnia 11 września 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa)

Zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

Do formularza dołącza się:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

oraz w przypadku zgłoszenia kandydata będącego przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt:

  1. statut organizacji oraz
  2. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Informacje dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach:

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Tomasz Pucułek
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-08-07
Data udostępnienia w BIP:
2015-08-07
Data ostatniej aktualizacji:
2015-08-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-08-07 09:50:20)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-08-07 14:56:20)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików