Wystąpienie pokontrolne Archiwum Akt Nowych z dnia 8 stycznia 2020 r., po kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików