Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.

Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” — przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym.

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SRKS jest dokumentem horyzontalnym i wieloaspektowym, a jego przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk, mających wpływ na wzmacnianie kapitału społecznego - wśród których znaczącą rolę należy przypisać organizacjom obywatelskim.

Projekt pełnego dokumentu SRKS, zawierający cele, kierunki działań oraz instrumenty realizacji został przekazany z dniem 8 kwietnia 2011 r. do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag i komentarzy upływa do 31 maja 2011 r.
MKiDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów komunikacji:


Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych są dostępne pod adresem http://ks.mkidn.gov.pl/.