Konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1242)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 4. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności naukowej;
 5. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym;
 6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Kryteria oceny zgłoszeń oraz liczba punktów przyznawana za stopień spełniania poszczególnych kryteriów na podstawie załączonych do zgłoszenia dokumentów:

 1. osiągnięcia zawodowe, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje – od 0 do 50 pkt;
 2. międzynarodowe doświadczenie zawodowe – od 0 do 20 pkt;
 3. doświadczenie w zarządzaniu dużymi (powyżej 50 osób) zespołami ludzkimi – od 0 do 10 pkt;
 4. przedstawiona koncepcja funkcjonowania Centrum – od 0 do 10 pkt;
 5. znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami lub doświadczeniem wynikającym z pracy za granicą – od 0 do 10 pkt.

Wymagane dokumenty:

 1. koncepcja funkcjonowania Centrum opracowana przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, zapisana na nośniku elektronicznym;
 2. informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej,
  2. wykształcenie,
  3. ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430);
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z późn. zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".

Na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnione są następujące materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centrum:

 1. sprawozdania z działalności Centrum za rok 2016 i 2017;
 2. sprawozdania finansowe Centrum wraz z opiniami biegłych rewidentów za lata 2016 i 2017;
 3. plan działalności Centrum na 2018 r.
 4. podstawa prawna funkcjonowania Centrum (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz akty wykonawcze obowiązujące w chwili ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum).

Na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona zostanie wyłącznie informacja o wybranym kandydacie.

Termin składania dokumentów:

30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

W celu umożliwienia Komisji Konkursowej przekazywania informacji o terminach i miejscu przeprowadzania czynności w ramach drugiego etapu konkursu kandydaci proszeni są o przekazanie adresów e-mail oraz numerów telefonów.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
(w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora NCBR”)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Maria Latanowicz-Nowak
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-05-20
Data udostępnienia w BIP:
2019-05-20
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-20 07:15:23)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-20 08:01:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików