Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych

Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), tj. wymienione art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126). Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać w tym zakresie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015).

Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym POL-on, w terminie określonym przez ministra.

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk wymienionych w ustawie oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

W celu ustalenia kategorii naukowych, jakie mogą być przyznane poszczególnym jednostkom naukowym, do każdej GWO są wprowadzane dwie jednostki referencyjne: jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A, jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B. Są to modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech ww. kryteriów.

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

  • A+ - poziom wiodący;
  • A - poziom bardzo dobry;
  • B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
  • C - poziom niezadowalający.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Leszek Kołodziejczyk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-04-22
Data udostępnienia w BIP:
2016-04-22
Data ostatniej aktualizacji:
2016-04-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-22 11:02:33)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-22 11:14:03)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików