Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych

Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), dalej „ustawy”, tj. wymienione w art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Ocenę przeprowadza się na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym POL-on, w terminie określonym przez ministra.

Jednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk wymienionych w art. 39 ustawy oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W celu ustalenia kategorii naukowych, jakie mogą być przyznane poszczególnym jednostkom naukowym, do każdej GWO są wprowadzane dwie jednostki referencyjne: jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A oraz jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B. Są to modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech ww. kryteriów.

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

  • A+ - poziom wiodący;
  • A - poziom bardzo dobry;
  • B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
  • C - poziom niezadowalający.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Leszek Kołodziejczyk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-03-19
Data udostępnienia w BIP:
2016-04-22
Data ostatniej aktualizacji:
2016-04-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-22 11:02:33)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-22 11:14:03)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-19 12:41:50)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików