OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzupełniającym przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 132) ogłasza się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, na miejsce 1 osoby powołanej w jego skład na okres do dnia 31 grudnia 2016 r., która reprezentuje:

Sztuki plastyczne.

Kandydatów na członka Komitetu zgłaszają:

 1. Jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A, które mogą zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki właściwe dla danej jednostki naukowej.
 2. Podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności, które mogą zgłosić dwóch kandydatów do Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej.

Zadania Komitetu, w których realizacji uczestniczą jego członkowie, są określone w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260).

Członkiem Komitetu może być osoba, która:

 1. Posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Komitetu nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Członkiem Komitetu nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. Rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 2. Dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.
 3. Dyrektora instytutu badawczego.
 4. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.
 5. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności.
 6. Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 7. Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 9. Członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 10. Członka Komitetu Polityki Naukowej.

Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu zawiera:

 1. Wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata.
 2. Dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę urodzenia.
 3. Wskazanie reprezentowanej przez kandydata dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).
 4. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komitetu, w tym:
  1. liczba publikacji naukowych ogółem, w tym:
   1. w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
   2. w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH);
  2. liczba autorskich monografii naukowych;
  3. uzyskane prawa ochronne na wynalazki i wzory użytkowe;
  4. członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych i pełnione funkcje;
  5. inne osiągnięcia zawodowe, w tym związane z transferem wiedzy do gospodarki.
 5. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Komitetu.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Nauki
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem „KEJN”

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej.

Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Wykaz kandydatów na członków Komitetu, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA

Członkostwo w Komitecie nie może być łączone z członkostwem w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz w organach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311), członkostwa w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie można łączyć z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. Osoba wybrana na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów traci z mocy prawa członkostwo w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (art. 34 ust. 6 ww. ustawy).

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki stanowi, iż członkostwa w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych nie można łączyć z członkostwem w organach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071), jego organami są:

 1. Dyrektor Centrum;
 2. Rada Centrum.

Zgodnie z art. 3 ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, 1250 i 1933), jego organami są:

 1. Dyrektor Centrum;
 2. Rada Centrum;
 3. Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Andrzej Pollok
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-01-17
Data udostępnienia w BIP:
2017-01-17
Data ostatniej aktualizacji:
2017-01-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-01-17 15:41:14)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików