Sporządzenie listy rankingowej wnioskodawców w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0”, zatwierdzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Loga UE EFRR, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszy Europejskich - Inteligentny Rozwój.

Podczas posiedzenia 27 marca 2019 r. Zespół doradczy, powołany Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.02.2019 r., sporządził listę rankingową ocenianych wniosków, złożonych w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, z wyszczególnieniem przyznanej punktacji za każde kryterium oceny wniosków oraz podaniem łącznej punktacji dla każdego z wniosków. W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Zespół zarekomendował przyznanie finansowania wszystkim 24 wnioskodawcom. Ostateczna kwota dofinansowania poszczególnych projektów zostanie ustalona po określeniu ostatecznej wartości budżetu dla programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” oraz w drodze negocjacji kosztorysów z poszczególnymi wnioskodawcami, po zakończeniu których zostaną przygotowane umowy określające warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonania zadań, objętych złożonym wnioskiem.

28 marca 2019 r. lista rankingowa została zatwierdzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików