Informacja o wynikach otwartego naboru partnera w celu realizacji planów dotyczących budowy zintegrowanego systemu usług szkolnictwa wyższego i nauki

W dn. 13 marca 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarty nabór na partnera w celu realizacji planów dotyczących budowy zintegrowanego systemu usług szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizacji projektów w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).

Nabór został ogłoszony na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146 z późn. zm.).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert umowa o partnerstwie zostanie zawarta z: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, al. Niepodległości 188b 00-608 Warszawa.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Piotr Kępski
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-04-24
Data udostępnienia w BIP:
2015-04-24
Data ostatniej aktualizacji:
2015-04-24
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-04-24 11:01:01)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików