Informacja dla uczelni / podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych / badawczych o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Nabór stanowi I etap rekrutacji do udziału w przedmiotowych kursach realizowanych w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w grupach 25 osobowych w terminie II - III kwartał 2015 r.

I – typ szkolenia - dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;

II – typ szkolenia - trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

Przeprowadzana rekrutacja dotyczyć będzie obu typów szkoleń.

Uczelnia / podstawowa jednostka organizacyjna uczelni/ instytut naukowy/ badawczy przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia. Aplikacje kandydatów rekomendowanych przez uczelnie/ instytuty naukowe / badawcze będą zgłaszane przez osoby je rekomendujące (dziekanów, dyrektorów instytutów) poprzez rejestrację w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ePUAP, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie MNiSW, w dniach 28 stycznia - 13 marca 2015 r. Do zgłoszenia kandydaci załączają:

 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1,
 • wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu,
 • podpisaną opinię opiekuna naukowego kierującą na dany typ szkolenia,
 • dokument potwierdzający otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu warunku bycia młodym naukowcem zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620),
 • wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy,
 • oświadczenie o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o nieuczestniczeniu w dotychczasowych edycjach Top 500 innovators.

Uprzejmie prosimy o przedłożenie kompletnych aplikacji kandydatów z opisanymi załącznikami (np. CV- imię, nazwisko, Certyfikat - imię, nazwisko, Opinia opiekuna naukowego – imię, nazwisko etc.) Zwracamy uwagę na konieczność załączenia do aplikacji kandydata opinii sporządzonej przez opiekuna naukowego o danym kandydacie, która jest rekomendacją i warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej rekrutacji.

Aplikacje niepełne, będą odrzucone ze względów formalnych, a kandydaci nie dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji.

W drugim etapie kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie w Państwa jednostkach oraz rekomendację dla kandydatów, która będzie jednoznaczna ze zgodą na odbycie takiego szkolenia. Uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz instytuty naukowe/badawcze proszone są o potwierdzenie zainteresowania udziałem we wstępnej procedurze naboru kandydatów do programów szkoleniowo oraz o przekazanie mailowo list kandydatów rekomendowanych do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego - w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r. na adres elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Sawerska, elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl, lub telefonicznie 22 529 24 62.


Najczęściej zadawane pytania

Pyt. 1:
Czy doktorant przed otwarciem przewodu spełnia warunek bycia młodym naukowcem?
Czy udział w szkoleniu zagranicznym jest uzależniony od konieczności posiadania otwartego przewodu doktorskiego?
Mam stopień doktora, ale pracuję na stanowisku administracyjnym. Czy mogę wziąć udział w tym szkoleniu, czy jednak muszę być zatrudniona na stanowisku naukowym?
Mam ukończony przewód doktorski i nie skończone 35 lat, czy mogę aplikować?
W sierpniu bieżącego roku kończę 35 lat i jestem adiunktem, czy mogę aplikować?

Odp.:
Konieczne jest prowadzenie sformalizowanej działalności naukowej, tzn. poprzez zatrudnienie na stanowisku naukowym/ naukowo-dydaktycznym/ naukowo-technicznym na uczelni lub w instytucie naukowym/ badawczym lub posiadanie otwartego przewodu doktorskiego lub bycie uczestnikiem studiów doktoranckich. Kandydaci z ukończonym przewodem doktorskim, a przed 35 rokiem życia mogą aplikować na szkolenia.

Pyt. 2:
Nie posiadam dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C 1, choć posługuję się nim prowadząc wykłady i mam swoje publikacje w języku angielskim, czy moja aplikacja zostanie odrzucona ze względów formalnych?

Odp.:
Nie. W takim przypadku prosimy o oświadczenie kandydata, zawierające informację o tym, że posługuje się on językiem angielskim na poziomie nie niższym niż C1 oraz zawarcie w nim aktywności wskazujących na umiejętność posługiwania się językiem np.:

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim, szkoleń
 • regularne publikacje prac naukowych w języku angielskim
 • 2 lata studiów w USA/ staż/ wymiana w ramach programu Erasmus etc.

Znajomość języka będzie weryfikowana na kolejnym etapie rekrutacji.

Pyt. 3.
W sierpniu kończę 35 lat, czy mogę aplikować?

Odp.:
Tak. Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów, którzy w dniu ukazania się ogłoszenia nie mieli ukończonych 35 lat.

Pyt. 4:
Czy zostały ustalone kryteria wyboru kandydatów, czy raczej powinny być one określone na poziomie uczelni?

Odp.:
Etap rekomendacji, będący elementem wstępnej rekrutacji pozostawiony został jednostkom. MNiSW nie wskazuje kryteriów oceny.

Pyt. 5:
Jak ma wyglądać procedura przekazania list kandydatów rekomendowanych? Czy kandydat wskazuje wybrany typ kursu?

Odp.:
Prosimy o przesłanie przez dziekana wydziału/ dyrektora instytutu listy 3 kandydatów z zaznaczonym przy nazwisku typem szkolenia, w jakim kandydat chce uczestniczyć na adres mailowy: elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl.

Pyt. 6:
Czy wydział jako jednostka podstawowa uczelni kształcąca doktorantów może zgłaszać do rekrutacji jedynie doktorantów, czy także młodych pracowników naukowych? Nie jest dla mnie jasne, ponieważ o młodych naukowcach pisze się w ogłoszeniu w kontekście instytutów naukowych/ badawczych.

Odp.:
Wydział zgłasza 3 kandydatów łącznie, mogą nimi być doktoranci i/lub młodzi naukowcy.

Pyt. 7:
Czy wniosek wysyłam indywidualnie przez system e-PUA,P po tym jak otrzymają Państwo listę rekomendowanych kandydatów z mojej uczelni?

Odp.:
Aplikacje wysyłają dziekani/ dyrektorzy instytutów.

Pyt. 8:
Czy osoba upoważniona może to zrobić z wykorzystaniem profilu zaufanego czy konieczny jest podpis elektroniczny?

Odp.:
Oba sposoby są akceptowane. Wniosek należy złożyć z użyciem podpisu elektronicznego albo udać się do urzędu (link do wyszukiwarki urzędów jest na końcu instrukcji) i za okazaniem dowodu osobistego otrzymać darmowy profil zaufany podpięty do konta na e-PUAP. Tymi dwoma narzędziami można podpisywać pisma.
W instrukcji e-PUAP znajduje się graficzna instrukcja, jak podpisać pismo e-podpisem, a jak zaufanym profilem. Szczegółowych informacji udziela infolinia e-PUAP (tel. na końcu instrukcji).

Pyt. 9:
Co ma zawierać opinia od opiekuna naukowego? Czy ma być to po prostu wyrażenie zgody na udział w szkoleniu czy bardziej rozbudowana opinia przybliżająca sylwetkę kandydata?

Odp.:
W opinii powinny być ujęte predyspozycje kandydata, które jednoznacznie wskazują, że umiejętności zdobyte podczas szkolenia zagranicznego kandydat wykorzysta w pełni w pracy naukowo-dydaktycznej/ badawczo-rozwojowej.

Pyt. 10:
Czy wymóg załączenia opinii opiekuna dotyczy także młodych naukowców zatrudnionych na uczelni, którzy są po doktoracie?

Odp.:
Tak. Opinia powinna być w tym przypadku wystawiona przez kierownika zakładu/katedry, do którego/której przynależy kandydat.

Pyt. 11:
Czy "wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy" jest warunkiem koniecznym, czy jeżeli takowych nie odbyłem, to się nie kwalifikuję?

Odp.:
Wykaz szkoleń załącza kandydat chcący wziąć udział w II- typie szkolenia. Jest to warunek konieczny. Nie załączenie wykazu nie powoduje dyskwalifikacji kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniu typu I.

Pyt. 12:
Czy wiadomo w jakich ośrodkach będą odbywać się szkolenia? Czy będzie możliwość wyboru terminu ośrodka szkoleniowego?

Odp.:
Szkolenia będą odbywały się w krajach Europy Zachodniej i Północnej oraz USA lub Kanady.
Termin będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie przewidujemy możliwości wyboru ośrodka akademickiego.

Pyt. 13:
Co rozumiane jest pod hasłem „wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu”?

Odp.:
Odpowiedź na pytanie ma na celu przybliżenie oczekiwań kandydata co do umiejętności nabytych podczas kursu mających mu pomóc w realizacji planów naukowo-dydaktycznych/ badawczo-rozwojowych.

Pyt.:14:
Czy dostępny jest wykaz zagadnień, jakie będą oferowane podczas szkoleń? Czy też może zostaną one opracowane na podstawie zapotrzebowania doktorantów?

Odp.:
Plan szkolenia zostanie przedstawiony uczestnikom w chwili wyboru ośrodka akademickiego i ustalenia z nim szczegółowego programu szkolenia.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików