Granty na granty - promocja jakości III

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 29 maja 2019 r.
o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.[1])) ustanawia się z dniem 29 maja 2019 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”, zwane dalej „przedsięwzięciem”.

I. Przedmiot przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

II. Podmioty uprawnione do udziału w przedsięwzięciu

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  – dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach przedsięwzięcia, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. Warunki udziału w przedsięwzięciu

 1. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, zwanej dalej „KE”, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council), zwanej dalej „ERC”, opublikowane na stronie internetowej pod adresem: ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (w tzw. Portalu uczestnika) w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:
  1. Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel);
  2. Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme);
  3. Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach:
   1. priorytetów:
    • Doskonała baza naukowa (Excellent Science),
    • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership),
    • Wyzwania społeczne (Societal Challenges),
   2. celów szczegółowych:
    • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading excellence and widening participation),
    • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society).
 2. Wniosek projektowy, o którym mowa w ust. 1:
  1. może dotyczyć następujących rodzajów projektów (typów działania): Research and Innovation Actions (RIA); Innovation Actions (IA); Coordination and Support Actions (CSA); ERC: Starting Grants (SG), Consolidator Grants (CG), Advanced Grants (AG), Proof of Concept Grants (PoC); Marie Skłodowska-Curie Actions: Innovative Training Networks (ITN), Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND); Teaming; Twinning; ERA-Chair;
  2. nie może dotyczyć następujących rodzajów projektów (typów działania): Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, ERA-NET Cofund, PRIZE, projektów dedykowanych NCP Network, projektów o charakterze wyłącznie popularyzatorskim lub upowszechniającym naukę.
 3. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest występowanie przez wnioskodawcę we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:
  1. KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego – w roli:
   1. koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
   2. koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
   3. samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
   4. ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
  2. ERC – w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.
 4. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:
  1. ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold, przy czym w przypadku, gdy:
   1. zasady oceny ustanowione przez KE określają poziom Threshold dla poszczególnych kryteriów oceny – wymagane jest uzyskanie co najmniej poziomu progu Threshold w każdym z tych kryteriów,
   2. wniosek projektowy był wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym zostało przyznane finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji programu „Granty na granty” – wymagane jest uzyskanie ostatecznej oceny KE na poziomie wyższym od poprzedniego;
  2. oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A.
 5. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie wsparcia w ramach przedsięwzięcia, zwany dalej „wnioskiem”, dotyczący każdego wniosku projektowego spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 4, bez względu na występowanie w tym wniosku projektowym równocześnie w rolach koordynatora projektu i koordynatora pakietu albo pakietów.
 6. Środki finansowe są przeznaczone na:
  1. refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:
   1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
   2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
   3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
   4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
  2. sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.
 7. W ramach kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i b, uwzględnia się refundację:
  1. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło albo umów zlecenia;
  2. dodatków zadaniowych albo innych zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych pracownikom wnioskodawcy.
 8. Sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.
 9. Kosztami, które nie kwalifikują się do refundacji w ramach przedsięwzięcia są:
  1. koszty pośrednie;
  2. koszty zakupu środków trwałych;
  3. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.[2]));
  4. koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.
 10. Maksymalna wysokość środków finansowych wynosi:

  Lp.

  Rola wnioskodawcy

  Maksymalna wysokość środków finansowych

  1

  Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum

  30 000,00 zł

  2

  Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader)

  10 000,00 zł

  3

  Samodzielny wnioskodawca (single applicant)

  20 000,00 zł

  4

  Ubiegający się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND

  5

  Ubiegający się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC

 11. W przypadku gdy:
  1. we wniosku projektowym wnioskodawca występuje w roli współkoordynatora projektu (konsorcjum), pakietu albo pakietów (WP co-leader),
  2. wniosek projektowy jest wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym zostało przyznane finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji programu „Granty na granty”
   – maksymalna wysokość środków finansowych nie może przekroczyć 1/2 kwoty wskazanej w tabeli w ust. 10; jeżeli przypadki, o których mowa w pkt 1 i 2, występują łącznie, maksymalna wysokość środków finansowych nie może przekroczyć 1/4 kwoty wskazanej w tabeli w ust. 10.

IV. Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu

 1. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym.
 2. Wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC. W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: osf.opi.org.pl. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Do wniosku dołącza się:
  1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  2. ocenę KE wniosku projektowego (Evaluation Summary Report) albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC (Initial information on the outcome of the evaluation of proposals);
  3. dokument potwierdzający datę otrzymania oceny wniosku projektowego KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC (np. e-mail z KE albo ERC przekazujący ocenę albo zaproszenie);
  4. zaproszenie do przygotowania umowy grantowej (Invitation to grant agreement preparation) – w przypadku wnioskodawcy, który takie zaproszenie otrzymał;
  5. wyciąg z wniosku projektowego złożonego do KE zawierający stronę tytułową, listę uczestników projektu oraz informację o występowaniu w roli koordynatora pakietu albo pakietów (WP leader) – w przypadku gdy wnioskodawca występuje w tej roli;
  6. ocenę wniosku projektowego otrzymaną w poprzednim wezwaniu konkursowym KE – w przypadku gdy wniosek projektowy jest wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym wnioskodawca otrzymał finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji programu „Granty na granty”;
  7. w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w części II pkt 5:
   1. wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534),
   2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy,
   3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych,
   4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
   5. oświadczenie, że wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Oświadczenie do wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.
 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, wygenerowany przez system i opatrzony przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną:
  1. podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, albo
  2. podpisem
   – składa się w jednym egzemplarzu w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „MNiSW”, albo przesyła na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem: Przedsięwzięcie „Granty na granty – promocja jakości III”.
 7. Osoba podpisująca dokument, o którym mowa w ust. 5, składa oświadczenie o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym, a także wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
 8. W przypadku podpisania dokumentu, o którym mowa w ust. 5, przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z tym dokumentem składa się stosowne upoważnienie.
 9. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. wniosek otrzymał w systemie status „wysłany”;
  2. dokument, o którym mowa w ust. 5, został przez wnioskodawcę złożony w biurze podawczym MNiSW albo nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), albo przesłany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
 10. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia i informuje się o tym wnioskodawcę w taki sam sposób, w jaki złożono dokument, o którym mowa w ust. 5.
 11. Ocena wniosków jest dwuetapowa.
 12. Przedmiotem oceny w I etapie jest weryfikacja, czy wniosek nie zawiera braków formalnych w zakresie kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymagań określonych w komunikacie.
 13. Wniosek zawierający braki formalne zwraca się wnioskodawcy za pomocą systemu z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 14. W celu usunięcia braków formalnych wniosku dokonuje się jego modyfikacji w systemie. Po usunięciu braków formalnych wniosek wysyła się w systemie, a dokument, o którym mowa w ust. 5, składa się w sposób określony w tym ustępie.
 15. Do II etapu są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, poprawne rachunkowo i spełniające wymagania określone w komunikacie.
 16. W II etapie oceny dokonuje zespół doradczy powołany przez Ministra na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej „zespołem”.
 17. Przedmiotem oceny w II etapie jest weryfikacja wniosku pod kątem adekwatności określonej w nim wysokości środków finansowych do zakresu wykonanej pracy związanej z opracowaniem wniosku projektowego.
 18. W przypadku wątpliwości co do precyzyjnego określenia zakresu wykonanej pracy związanej z opracowaniem wniosku projektowego lub wkładu poszczególnych osób zaangażowanych w ten proces, zespół wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przez złożenie dodatkowych wyjaśnień.
 19. Wnioskodawcę, którego wniosek wymaga uzupełnienia, wzywa się za pomocą systemu do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 20. W celu uzupełnienia wniosku dokonuje się jego modyfikacji w systemie. Po uzupełnieniu wniosek wysyła się w systemie, a dokument, o którym mowa w ust. 5, składa się w sposób określony w tym ustępie. Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie zespołu.
 21. Wniosek uznaje się za uzupełniony w terminach, o których mowa w ust. 13 i 19, jeżeli przed upływem tych terminów zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. wniosek otrzymał w systemie status „wysłany do Ministerstwa – po uzupełnieniu”;
  2. dokument, o którym mowa w ust. 5, został przez wnioskodawcę złożony w biurze podawczym MNiSW albo nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo przesłany za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
 22. Zespół przygotowuje opinię o wniosku zawierającą rekomendację:
  1. zakwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu wraz z wysokością środków finansowych;
  2. niezakwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu.
 23. W przypadku rekomendacji:
  1. przyznania środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowana albo
  2. niezakwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu
   – zespół przedstawia szczegółowe uzasadnienie.
 24. W przypadkach, o których mowa w ust. 23, przed przekazaniem opinii zespołu Ministrowi, o rekomendacji informuje się wnioskodawcę. Informację wysyła się na adresy poczty elektronicznej kierownika wnioskodawcy, osoby odpowiedzialnej i redaktora wniosku z pouczeniem o możliwości złożenia umotywowanych zastrzeżeń.
 25. Umotywowane zastrzeżenia składa się w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 24. Zastrzeżenia składa się w sposób, o którym mowa w ust. 5. Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak zastrzeżeń wnioskodawcy do rekomendacji zespołu.
 26. Minister, na podstawie opinii zespołu, a w przypadku złożenia przez wnioskodawcę umotywowanych zastrzeżeń po ich rozpatrzeniu:
  1. kwalifikuje wnioskodawcę do udziału w przedsięwzięciu;
  2. nie kwalifikuje wnioskodawcy do udziału w przedsięwzięciu.
 27. Informację o:
  1. zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w przedsięwzięciu wraz z wysokością środków finansowych,
  2. niezakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w przedsięwzięciu
   – przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wnioskodawcy albo na jego adres pocztowy podany we wniosku.
 28. Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 pkt 1, składa w sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, 4 egzemplarze umowy, której wzór Minister udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392, 2433 oraz z 2019 r. poz. 675.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików