Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.

Poniżej zamieszczona została w pliku pdf lista nadzorowanych fundacji.

Informujemy, że zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700, z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy zarządom fundacji, że zgodnie z cytowaną ustawą o fundacjach fundacje podlegają obowiązkowi składania ministrowi właściwemu sprawozdań z prowadzonej działalności.

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego i należy je składać do końca roku, za rok ubiegły.

Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r., poz. 529, z późn.zm.).

W celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania załączamy formularz sprawozdania w wersji pdf i word.

Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Sprawami fundacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się Biuro Ministra, tel. 22 52 92 687 (sekretariat BM), 22 50 17 144, email: sekretariat.bm@nauka.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Maria Jolanta Stypułkowska-Werem
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-07-04
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
2015-04-14
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:24:55)
Utworzenie:
MNiSW (2013-07-10 13:02:38)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2013-11-29 12:51:22)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2013-12-02 10:21:43)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-04 15:23:54)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-07-07 11:11:38)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-04-14 15:37:51)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-23 14:56:53)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-05-04 15:22:06)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-05-04 15:35:26)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-05-04 15:39:36)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-05-04 15:43:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-07-04 14:38:41)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików