Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2019

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

04.01.2019

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej

styczeń

04.01.2019

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

styczeń

04.01.2019

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

styczeń

21.01.2019

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”

styczeń

21.01.2019

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”

styczeń

21.01.2019

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

23.01.2019

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

styczeń

23.01.2019

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki

styczeń

23.01.2019

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu do oceny raportów rocznych i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC”

styczeń

23.01.2019

11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania zadania pod nazwą „NKN FORUM”

styczeń

24.01.2019

12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

styczeń

28.01.2019

13.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

luty

04.02.2019

14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

04.02.2019

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

04.02.2019

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

luty

04.02.2019

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą „DIALOG”

luty

07.02.2019

18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

luty

07.02.2019

19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

luty

26.02.2019

20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

luty

26.02.2019

21.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich

luty

26.02.2019

22.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

26.02.2019

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie

luty

26.02.2019

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Mobilność Plus”

luty

26.02.2019

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

marzec

1.03.2019

26.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

marzec

1.03.2019

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw związanych z udziałem we wspólnymi międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej

marzec

1.03.2019

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w ramach programu
pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”

marzec

1.03.2019

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki

marzec

1.03.2019

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

marzec

20.03.2019

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej

marzec

20.03.2019

32.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk

marzec

20.03.2019

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz programu pod nazwą „Iuventus Plus”

marzec

20.03.2019

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do wdrożenia platformy e-learningowej dla państwowych wyższych szkół zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

marzec

25.03.2019

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

marzec

25.03.2019

36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

marzec

29.03.2019

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”

marzec

29.03.2019

38.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz programu pod nazwą „Iuventus Plus”

kwiecień

04.04.2019

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

kwiecień

12.04.2019

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zadania „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW”

kwiecień

26.04.2019

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

kwiecień

26.04.2019

42.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje podmiotowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

maj

17.05.2019

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

maj

20.05.2019

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

maj

20.05.2019

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów pod nazwami „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” oraz „Szlakami Polski Niepodległej”

maj

24.05.2019

46.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

maj

24.05.2019


Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Damian Lutostański
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Data udostępnienia w BIP:
2019-01-04
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-04
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-04 17:23:13)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-04 17:23:39)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-04 17:24:21)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-04 17:28:40)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-21 15:27:10)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-21 15:39:57)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-23 17:07:33)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-24 12:52:33)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-01-28 16:51:39)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-02-04 14:45:13)
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-02-07 15:58:54)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-02-26 12:43:25)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-02-26 14:18:36)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-02-26 14:39:44)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-02-26 14:42:29)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-02-26 14:44:30)
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2019-03-01 13:32:20)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-20 13:26:57)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-25 13:54:46)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-03-29 14:02:33)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-04-04 13:39:02)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-04-12 09:26:13)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-04-26 11:15:27)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-17 11:42:15)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-20 11:02:07)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-05-24 10:46:55)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików