Informacja dla wykonawców projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”

W związku z zaistniałym stanem pandemii w Polsce i na świecie oraz związanym z tym ograniczeniem prowadzonej działalności naukowej pracowników podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje co następuje.

W przypadku zdiagnozowania opóźnień w procesie realizacji projektu, związanych z obecnie panującą pandemią, Kierownik podmiotu realizującego projekt albo osoba przez niego upoważniona może wystąpić do MNiSW z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu (bądź terminu realizacji zadań w ramach projektu) i wykorzystania środków finansowych przyznanych na jego realizację. Wniosek wraz z projektem aneksu do umowy opatrzone podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym składać należy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu zakończenia projektu wynikającego z zawartej umowy.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików