Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej na wniosek:

  1. polskiej albo zagranicznej szkoły wyższej prowadzącej studia w zakresie filologii polskiej;
  2. polskiego albo zagranicznego podmiotu, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim.

Podstawa prawna - treść art. 11b ust. 1 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 1669)

W dniu 30 marca 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. poz. 405), akt ten wszedł w życie w dniu 13 kwietnia 2016 r. Zgodnie z jego treścią ww. podmioty zainteresowane ubieganiem się o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego powinny przesłać do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o nadanie uprawnienia zawierający:

  • nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
  • imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy;
  • wskazanie poziomu biegłości językowej, na którym wnioskodawca zamierza przeprowadzać egzamin;
  • informacje o sposobie zapewnienia warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu;
  • informacje o sposobie zapewnienia wymaganego składu komisji egzaminacyjnych;
  • przewidywaną wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu na każdym poziomie biegłości językowej, na którym wnioskodawca zamierza przeprowadzać egzamin.

Ponadto wnioskodawca będący polską albo zagraniczną szkołą wyższą prowadzącą studia w zakresie filologii polskiej do wniosku dołącza wykaz kierunków studiów, na których jest prowadzone kształcenie w zakresie filologii polskiej, wraz z wykazami zajęć realizowanych w ramach każdego z tych kierunków.

Natomiast wnioskodawca będący polskim albo zagranicznym podmiotem, który od co najmniej trzech lat prowadzi lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim, do wniosku dołącza:

  • opis dotychczasowej działalności dotyczącej prowadzenia lektoratów lub zajęć w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo innych zajęć dydaktycznych w języku polskim, uwzględniający okres prowadzenia tej działalności oraz poziomy biegłości językowej, na których są prowadzone te zajęcia;
  • informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osób prowadzących u wnioskodawcy lektoraty, zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe tych osób.

Zgodnie z art. 11e ust. 1, pkt 1 ustawy o języku polskim w skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Lista egzaminatorów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem „egzaminy certyfikatowe – nadanie uprawnienia”

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików