Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 maja 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr MNiSW/2017/DIR/77/II+ zawartej w dniu 17 marca 2017 r., której przedmiotem było finansowanie projektu w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inkubator Innowacyjności+

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików