Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w zakresie funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w latach 2017-2018, wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w latach 2017-2018 oraz realizacji obowiązku wynikającego z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików