Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 stycznia 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie prawidłowości udzielania zamówień oraz zamówień publicznych realizowanych w oparciu o procedury określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach umowy finansowej nr MNiSW/2017/DIR/76/II+ zawartej w dniu 21 marca 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików