Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej z Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji celowe, przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0465/IP1/2015/73 na realizację projektu badawczego pt. „Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka”, w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus”.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików